• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziay szpitalne
 • Przychodnia
 • Orodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakad Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewdzki Orodek Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia
 • Caodobowy Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu
 • Cennik wiadcze zdrowotnych
 • Katalog wiadcze zdrowotnych
 • Zakady Opiekuczo-Lecznicze Psychiatryczne - Szpital Neuropsychiatryczny

  Zakady Opiekuczo-Lecznicze Psychiatryczne I, II, III, IV i V

  Odbiorcami wiadcze zakadw s osoby z zaburzeniami psychicznymi i upoledzeniem umysowym wymagajce staej, dugotrwaej opieki i pielgnacji z duymi deficytami samoobsugi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krtkoterminowej.

  Osobom przebywajcym w zakadach zapewniamy rodki farmaceutyczne, rodki i materiay medyczne, rodki pomocnicze i lecznicze, rodki techniczne oraz konsultacje specjalistyczne, zlecone badania specjalistyczne i transport chorych. Podopieczni maj zagwarantowan opiek lekarsk i psychologiczn oraz pomoc w rozwizywaniu problemw socjalnych. Pensjonariusze uczestnicz w zorganizowanych zajciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajciowej na terenie szpitala.

  Kontakt:

  ZOLP-I - tel. 81 7286 531, 81 7286 532
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "S" na 1p.

  ZOLP-II - tel. 81 7286 325, 81 7286 326
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "M"

  ZOLP-III - tel. 81 7286 3 45, 81 7286 344
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "B" na 4p.

  ZOLP-IV - tel. 81 7286 332, 81 7286 333
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "D" parter niski

  ZOLP-V - tel. 81 7286 398, 81 7286 397
  Lublin, ul. Abramowicka 2, bud. "N"

  Leczone schorzenia

  — Organiczne zaburzenia psychiczne wcznie z zespoami objawowymi
  — Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane uywaniem rodkw (substancji) psychoaktywnych
  — Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
  — Zaburzenia nastroju (afektywne)
  — Zaburzenia nerwicowe, zwizane ze stresem i zaburzenia psychiatryczne powodujce niewyjanione fizyczne symptomy (somatoform)
  — Zespoy behawioralne zwizane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  — Zaburzenia osobowoci i zachowania dorosych
  — Upoledzenie umysowe
  — Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
  — Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynajce si zwykle w dziecistwie i w wieku modzieczym
  — Nieokrelone zaburzenia psychiczne
  — Symptomy i objawy chorobowe dotyczce poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

  Zasady przyj

  Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakadu moe wystpi:
  — osoba ubiegajca si o skierowanie
  — przedstawiciel ustawowy osoby ubiegajcej si o skierowanie
  — inna osoba lub zakad opieki zdrowotnej za zgod osoby ubiegajcej si o skierowanie.

  Do wniosku naley doczy:
  — wywiad pielgniarski i zawiadczenie lekarskie
  — dokumenty stwierdzajce wysoko dochodu osoby ubiegajcej si o skierowanie do Zakadu.

  W przypadku osoby ubezwasnowolnionej dodatkowo:
  — postanowienie Sdu o ubezwasnowolnieniu
  — postanowienie Sdu o ustanowieniu opiekuna
  — zgoda opiekuna prawnego na umieszczenie w Zakadzie
  — zgoda osoby ubiegajcej si o skierowanie.
  W przypadku osoby nie wyraajcej zgody na umieszczenie w ZOLP, konieczne jest prawomocne postanowienie sdu o umieszczeniu chorego w Zakadzie bez jego zgody.

  Powysze dokumenty naley przesa na adres Szpitala, gdzie po zaopiniowaniu przez lekarza psychiatr, osoba zostaje wpisana na list oczekujcych.

  Dokumenty do pobrania

   
  Wniosek o przyjcie do Zakadu Opiekuczo-Leczniczego
  PDFpobierz (PDF 133kb)
   
  Wywiad pielgniarski i zawiadczenie lekarskie
  PDFpobierz (PDF 156kb)
   
  Skierowanie do Zakadu Opiekuczo-Leczniczego Psychiatrycznego
  PDFpobierz (PDF 140kb)
   
  Druk owiadczenia dot. opaty za pobyt
  PDFpobierz (PDF 39kb)
   
  Druk owiadczenia dot. opaty za pobyt osb posiadajcych 500+
  PDFpobierz (PDF 16kb)