• projekty

  Projekty

 • Projekty aktualne
 • Fundusze Unijne
 • Realizacja projektw w Szpitalu Neuropsychiatrycznym

  ⇒ Projekt "Poprawa jakoci wiadcze zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie oraz zakup niezbdnego wyposaenia i nowoczesnego sprztu medycznego"
  ⇒ KOMUNIKAT do Projektu "Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie cz. I" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
  ⇒ OGOSZENIE O NABORZE PLACWEK POZ DO WSPӣPRACY W RAMACH PROJEKTU "WDROENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALENIE OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH U MODZIEY I MODYCH DOROSYCH"
  ⇒ Projekt - Zapewnienie bezpieczestwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakadw opiekuczo-leczniczych, domw pomocy spoecznej, zakadw pielgnacyjno-opiekuczych i hospicjw na czas Covid-19
  ⇒ Pilotaowy Projekt diagnostyki HCV wrd pacjentw i personelu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
  ⇒ Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu-strony umowy z NFZ wiadczcego usugi rodowiskowe.
  ⇒ Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu POZ z powiatu puawskiego.
  ⇒ Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu dziaajcego na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i modziey.
  ⇒ Projekt - Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, owiaty i pomocy spoecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i modziey, psychoterapii dzieci i modziey oraz terapii rodowiskowej dzieci i modziey -> nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19
  ⇒ Projekt finansowany z NFOiGW - Poprawa efektywnoci energetycznej i podwyszenie standardu techniczno - uytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsw)...
  ⇒ Ogoszenie o rozstrzygniciu otwartego naboru partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu.
  ⇒ Projekt E-Zdrowie - Informatyzacja i rozwj usug elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym...
  ⇒ Projekt - Poprawa efektywnoci dziaalnoci wojewdzkich podmiotw leczniczych... -> budowa ZOLP w SN SPZOZ
  ⇒ Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakadu Opiekuczo Leczniczego Psychiatrycznego
  ⇒ Wmurowanie 16 padziernika 2018 roku Kamienia Wgielnego pod budow ZOLP
  ⇒ ZOLP otwarcie 30 padziernika 2020 roku
  ⇒ Dworek Sachsw otwarcie 5 listopada 2021 roku

  Projekt - Poprawa jakoci wiadcze zdrowotnych Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey

  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego realizuje projekt "Poprawa jakoci wiadcze zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie oraz zakup niezbdnego wyposaenia i nowoczesnego sprztu medycznego" ze rodkw pochodzcych z budetu pastwa w ramach "Programu wsparcia oddziaw psychiatrycznych dla Dzieci i Modziey na lata 2022-2023".
  W ramach programu udao si pozyska 8 135 526 z, w tym dofinansowanie wkadu wasnego z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w kwocie 406 777 z.


  KOMUNIKAT do Projektu "Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie cz. I" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.  Dokumenty do pobrania

   
  Formularz zgoszeniowy
  PDFpobierz plik (PDF 221 KB)
   
  Umowa uczestnictwa w projekcie
  DOCpobierz plik (WORD 144 KB)
   
  Regulamin uczestnictwa w projekcie
  DOCpobierz plik (WORD 35 KB)

  OGOSZENIE O NABORZE PLACWEK POZ DO WSPӣPRACY W RAMACH PROJEKTU "WDROENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALENIE OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH U MODZIEY I MODYCH DOROSYCH"


  Zgodnie z punktem VII zawartym w ogoszeniu o naborze POZ do wsppracy przy realizacji projektu "Wdroenie programu profilaktyki uzalenie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u modziey oraz modych dorosych na terenie makroregionu wschodniego" Zamawiajcy uniewania nabr konkursowy.

  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Zapewnienie bezpieczestwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakadw opiekuczo-leczniczych, domw pomocy spoecznej, zakadw pielgnacyjno-opiekuczych i hospicjw na czas Covid-19


  Pilotaowy Projekt diagnostyki HCV wrd pacjentw i personelu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie  Szpital Neuropsychiatryczny przystpi z dniem 28.09.2020 r. do Pilotaowego Projektu diagnostyki HCV wrd pacjentw i personelu szpitala. Jest to pierwszy tego typu projekt prowadzony w Polsce na tak du skal. Wedug dostpnych opracowa zagranicznych osoby cierpice na schorzenia psychiczne s bardziej naraone na ekspozycj i zakaenia drog krwiopochodn. Projekt ma na celu zbadanie powyszej kwestii w warunkach polskich. Testowaniem bdzie zajmowa si wyznaczony do tego personel Szpitala. Dzie podpisania umowy uwietni wykad eksperta klinicznego dr hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza, Kierownika Kliniki Chorb Zakanych Szpitala PSK1 w Lublinie, ktry jest take zaangaowany w realizacj Projektu.


  Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu-strony umowy z NFZ wiadczcego usugi rodowiskowe.


  Dokumenty do pobrania

   
  Zacznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu POZ z powiatu puawskiego.


  Dokumenty do pobrania

   
  Zacznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu dziaajcego na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i modziey.


  Dokumenty do pobrania

   
  Zacznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, owiaty i pomocy spoecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i modziey, psychoterapii dzieci i modziey oraz terapii rodowiskowej dzieci i modziey...


  Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie uzyska wsparcie finansowe ze rodkw krajowych NFOiGW na dziaania poprawiajce efektywno gospodarowania energi elektryczn i ciepln.  Inwestycja przyniesie wymierne korzyci ekologiczne i oszczdnoci finansowe, ale take podwyszy standard pobytu pacjentw i podopiecznych w Szpitalu.


  Dnia 18 lutego 2019 r. w Warszawie, Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego dr n. med. Piotr Dreher podpisa umow regulujc przekazanie dotacji w kwocie 3 406 242 z przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pod nazw "Poprawa efektywnoci energetycznej i podwyszenie standardu techniczno - uytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsw)" - cakowity koszt przedsiwzicia wyniesie 4 371 505 z.


  W dniu 28 padziernika 2019 roku zostaa podpisana umowa na roboty budowlane zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego - dawnego dworu Sachsw.  Efekty ekologiczne tego przedsiwzicia oznaczaj zmniejszenie emisji CO2, co przyczyni si do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Realizacja Umowy skutkowa bdzie rwnie zmniejszeniem zuycia energii w budynku, a ponadto zapewni produkcj energii elektrycznej ze rde odnawialnych. Dziaania podnoszce efektywno energetyczn przynios dodatkowo komfort pobytu, leczenia i rehabilitacji pacjentw i podopiecznych. Naley take nadmieni, i Szpital jest obiektem lecym na terenie przedwojennego, zabytkowego majtku nalecego niegdy do rodziny Sachsw.


  Przewidziane dziaania termomodernizacyjne potrwaj do koca wrzenia 2020 r. i obejm 1009,6 m2 powierzchni budynkw. Dotowane przez NFOiGW przedsiwzicie obejmie ocieplenie cian, podg, wymian stolarki. Wanym krokiem bdzie budowa systemu wentylacji z odzyskiem ciepa. Modernizacja dotyczy bdzie rwnie systemu przygotowania ciepej wody uytkowej oraz owietlenia. Nastpi take monta instalacji fotowoltaicznej.


  Wraz z zakoczeniem prac zmniejszy si emisja CO2 do atmosfery (o 235,38 Mg/rok). Zuycie energii pierwotnej zmaleje o 3 837,39 GJ/rok, a ilo wytworzonej energii elektrycznej ze rde odnawialnych signie 39,82 MWh/rok.  Ogoszenie o rozstrzygniciu otwartego naboru partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu


  Dokumenty do pobrania

   
  Ogoszenie o rozstrzygniciu otwartego naboru partnera
  PDFpobierz plik (PDF 29 KB)

  Projekt E-Zdrowie dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Informatyzacja i rozwj usug elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Poprawa efektywnoci dziaalnoci wojewdzkich podmiotw leczniczych...


  Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakadu Opiekuczo Leczniczego Psychiatrycznego
  Wmurowanie 16 padziernika 2018 roku Kamienia Wgielnego pod budow Zakadu Opiekuczo Leczniczego Psychiatrycznego  Uroczysto otwarcia Zakadu Opiekuczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego, SPZOZ w Lublinie


  30 wrzenia 2020 roku o godz. 11:00 na terenie naszego Szpitala miao miejsce uroczyste otwarcie nowego Zakadu Opiekuczo-Leczniczego Psychiatrycznego.

  Inwestycja zostaa zrealizowana w ramach Projektu: "Poprawa efektywnoci dziaalnoci wojewdzkich podmiotw leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkacw wojewdztwa lubelskiego poprzez niezbdne, z punktu widzenia udzielania wiadcze zdrowotnych, prace remontowo budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osb starszych i niepenosprawnych, a take wyposaenia w sprzt medyczny", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  W uroczystoci udzia wzili wodarze naszego miasta i wojewdztwa oraz inni znamienici gocie.

  Poniej krtka relacja zdjciowa z tego wydarzenia.  Otwarcie ZOLP SN SPZOZ w Galerii Foto

  Uroczysto otwarcia zabytkowego budynku Szpitala (dawnego dworu Sachsw) w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego SPZOZ w Lublinie


  W dniu 5 listopada 2021 roku o godz. 12:00 na terenie naszego Szpitala miao miejsce uroczyste otwarcie zabytkowego budynku Szpitala (dawnego dworu Sachsw).

  Inwestycja zostaa zrealizowana w ramach przedsiwzicia p.n.: "Poprawa efektywnoci energetycznej i podwyszenie standardu techniczno-uytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego SPZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsw)"

  W uroczystoci udzia wzili wodarze naszego miasta i wojewdztwa oraz inni znamienici gocie.

  Poniej krtka relacja zdjciowa z tego wydarzenia.  Otwarcie Dworu Sachsw SPZOZ w Galerii Foto