• projekty

  Projekty

 • Projekty aktualne
 • Fundusze Unijne
 • Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie

  Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie realizuje projekt ,,Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie''.

  CEL DZIAA: rozwj rodowiskowego modelu psychologicznej opieki zdrowotnej dla dzieci i modziey poprzez budow sieci wsplnie dziaajcych instytucji i podmiotw, w ktrych rodzina, dzieci i modzie otrzymuje lub moe otrzyma skoordynowane wsparcie jak najbliej miejsca zamieszkania.

  ZAKRES DZIAA:

  Etap I: Rekrutacja podmiotw do udziau w projekcie: przedszkoli (10%), szk (80%) innych podmiotw owiaty (10%) - cznie 120 podmiotw.
  Forma uczestnictwa: umowa o wsppracy, oddelegowanie psychologa/pedagoga szkolnego (max 2 osoby) do programu szkole.

  Etap II: X 2023 - XII 2025 Szkolenia dla nauczycieli placwek wsppracujcych w projekcie, zrekrutowanych w ramach Etapu I.

  Etap III (operacyjny): 2026-2029 Wsparcie psychologiczne w szkoach oraz w innych podmiotach w ramach funkcjonujcego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

  Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

  loga

  Poprawa dostpnoci do wiadcze zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzalenie dzieci i modziey poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie

  Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie realizuje projekt ,,Poprawa dostpnoci do wiadcze zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzalenie dzieci i modziey poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie''.

  W ramach przedmiotowego projektu wybudowany zostanie budynek, w ktrym zlokalizowane zostan: Poradnia psychologiczna dla dzieci i modziey (w ramach I poziomu referencyjnoci), Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey oraz Oddzia Dzienny Psychiatryczny dla dzieci i modziey (w ramach II poziomu referencyjnoci) oraz Oddzia Psychiatryczny Caodobowy. Ponadto w budynku bdzie Regionalne Centrum Koordynacji z 24 godzinn Infolini.

  Ponadto w ramach przedmiotowego projektu powstanie 4 poradnia psychologiczne dla dzieci i modziey w Cholewiance, Chemie, Radecznicy i Suchowoli 2 oddziay dzienne w Chemie i Cholewiance.

  Projekt dofinansowany ze rodkw Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

  loga

  ZE RODKW UNIJNYCH

  W 2010 roku rozpoczto prace w ramach projektu "Termomodernizacja budynku "Somatyk" Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie". Projekt zosta dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013 kwot 1 415 633,90z przy cakowitej wartoci projektu rwnej 1 665 451,69z

  Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Lubelskiego 2007-20013
  Adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  Bezpatna infolinia: 0-800-888-776
  E-mail: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl

  Tablica somatyk

  ZE RODKW UNIJNYCH

  W 2009 roku rozpoczto prace w ramach projektu "Dostosowanie Pawilonu I Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie do obowizujcych przepisw prawa". Projekt zosta dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013 kwot 1 557 619,84z przy cakowitej wartoci projektu rwnej 2 034 077,02z

  Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Lubelskiego 2007-20013
  Adres: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
  Bezpatna infolinia: 0-800-888-776
  E-mail: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl

  Tablica pawilon

  ZE RODKW UNIJNYCH

  Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Kaczyskiego korzysta ze rodkw w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wykorzystanie tych funduszy pozwolio na podniesienie usug wiadczonych przez pracowni RTG oraz przeprowadzenie informatyzacji Szpitala.

  PRACOWNIA RTG

  rodki unijne pozwoliy na jej pene zmodernizowanie. Dokonano zakupu aparatu typu telekomando z cyfrowym systemem archiwizacji i obrbki obrazw.

  KOMPUTERYZACJA SZPITALA

  W ramach ZPORR unowoczeniono system zarzdzania przesyu dokumentacji i archiwizacji danych. Uzyskano pene wykorzystanie dostpnej nowoczesnej aparatury medycznej, a zwaszcza cyfrowej aparatury diagnostycznej. Skomputeryzowanie Szpitala umoliwio Szpitalowi udzia w centralnych systemach dokumentacji i informacji medycznej. Zakupiono nowe wyposaenie komputerowe dla poprawy funkcjonowania czci medycznej Szpitala.