• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Standardy Ochrony Dzieci
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Regulamin odwiedzin pacjentw

  1. Zalecane godziny odwiedzin pacjentw w oddziaach odbywaj si w godzinach 11.00- 17.00, z wyczeniem obchodw lekarskich, wykonywania czynnoci leczniczo-pielgnacyjnych oraz w czasie wydawania posikw.
  2. Osoby odwiedzajce zobowizane s do przestrzegania regulaminu szpitala.
  3. Kontakt z osobami z zewntrz moe odbywa si, za zgod pielgniarki lub lekarza, poza ustalonymi godzinami odwiedzin.
  4. Osoby odwiedzajce s wpuszczane do oddziau przez personel oddziau.
  5. Osoba odwiedzajca kadorazowo zgasza wizyt pielgniarce dyurnej.
  6. Ze wzgldu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentw i ich prawo do poszanowania intymnoci - odwiedziny odbywaj si w wyznaczonych miejscach w oddziale np. stowka, wietlica.
  7. Odwiedziny na salach chorych mog si odbywa w wyjtkowych sytuacjach, za zgod pielgniarki.
  8. Odwiedzajcy jest zobowizany do podporzdkowywania si wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
  9. Zakazuje si odwiedzin osobom pod wpywem alkoholu, narkotykw lub innych rodkw odurzajcych.
  10. Osoby dotknite chorob zakan lub z infekcj drg oddechowych nie powinny odwiedza chorego w szpitalu.
  11. Dzieci poniej 14 r.. mog wchodzi na oddziawycznie pod opiek osb dorosych.
  12. Osoby odwiedzajce winny zachowa spokj i by uprzejme wobec innych pacjentw, odwiedzajcych i personelu.
  13. W czasie odwiedzin zabrania si siadania na kach chorych.
  14. Fakt przyniesienia artykuw spoywczych naley zgosi pielgniarce, w celu waciwego ich przechowywania.
  15. W oddziaach intensywnego nadzoru obowizuje "Regulamin odwiedzin w salach intensywnego nadzoru medycznego".
  16. W Oddziale Psychiatrii Sdowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu z Pododdziaem Psychiatrii Sdowej o Podstawowym Zabezpieczeniu oraz w Oddziale Detoksykacyjnym dla Narkomanw odwiedziny odbywaj si zgodnie z regulaminami oddziaw, z uwzgldnieniem ogranicze prawa do odwiedzin wynikajcych ze specyfiki oddziaw.

  Zasady obowizujce w Szpitalu

  Osoby odwiedzajce s zobowizane do :
  - przestrzegania przepisw bezpieczestwa, higieny i przeciwpoarowych obowizujcych w szpitalu
  - poszanowania mienia szpitala
  - zachowania czystoci w salach chorych, pomieszczeniach wc i azienkach
  - dokadnego oczyszczenia obuwia
  - przestrzegania ciszy nocnej

  W szpitalu obowizuje zakaz:
  - odwiedzin w trakcie obchodw lekarskich, wykonywania czynnoci leczniczo - pielgnacyjnych, w czasie wydawania posikw
  - przynoszenia i przekazywania chorym lekw, bez zgody i wiedzy lekarza
  - spoywania alkoholu, palenia tytoniu, uywania rodkw odurzajcych
  - uprawiania gier hazardowych
  - przywaszczania sobie cudzego mienia
  - przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych
  - manipulowania przy aparaturze medycznej, urzdzeniach i instalacji
  - posugiwania si telefonami komrkowymi w sposb naruszajcy prawa innych pacjentw i personelu szpitala (nagrywanie dwiku i obrazu)

  Personel oddziau ma prawo zwraca uwag odwiedzajcym, jeli nie stosuj si do regulaminu odwiedzin. Jeeli odwiedzajcy nie stosuje si do regulaminu odwiedzin, personel moe prosi o opuszczenie oddziau (po porozumieniu si z lekarzem prowadzcym lub dyurnym). W przypadku zachowa zagraajcych bezpieczestwu pacjentw i pracownikw naley wezwa ochron szpitala.

  Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upowaniona moe ograniczy prawo do odwiedzin innych osb, ze wzgldu na moliwoci organizacyjne zakadu, wystpowanie zagroenia epidemicznego lub ze wzgldu na bezpieczestwo zdrowotne pacjentw. Ograniczenie to moe mie charakter stay lub dorany. Przyczyn ograniczenia prawa pacjenta naley odnotowa w dokumentacji medycznej.

  Regulamin odwiedzin: Sala intensywnej opieki medycznej

  1. Odwiedziny pacjentw tylko za zgod personelu.
  2. Zalecane godziny odwiedzin 11.00-17.00, a w innym czasie za zgod kierownika oddziau lub lekarza dyurnego z wyczeniem obchodw lekarskich, wykonywania czynnoci leczniczo-pielgnacyjnych oraz w czasie wydawania posikw.
  3. Osoba odwiedzajca zobowizana jest do zaoenia odziey ochronnej.
  4. Przy ku chorego nie moe przebywa wicej ni jedna osoba odwiedzajca.
  5. Bez ustalenia z personelem chorych nie wolno karmi.
  6. W miar moliwoci odwiedziny powinny trwa jak najkrcej.
  7. Informacje o stanie zdrowia udziela lekarz prowadzcy lub dyurny tylko najbliszej rodzinie.

  Zasady postpowania dotyczce odwiedzin pacjentw hospitalizowanych w oddziaach Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie rekomendowane przez Zesp Kontroli Zakae Szpitalnych

  1. Odwiedziny odbywaj si wedug regulaminw obowizujcych w oddziaach (z uwzgldnieniem specyfiki oddziau oraz prowadzonego procesu terapeutycznego).
  2. Osoba odwiedzajca nie moe wykazywa objaww infekcji drg oddechowych (m.i.: kaszlu, kataru, gorczki, blu garda), a take innych objaww wiadczcych o chorobie zakanej.
  3. Osoba odwiedzajca zobowizana jest do higieny rk przed i po odwiedzinach.
  4. Uwzgldniajc stan pacjenta, odwiedziny powinny odbywa si poza sal chorych w wyznaczonym pomieszczeniu w oddziale lub za zgod personelu, na zewntrz budynku (na terenie szpitala).
  5. Jeeli stan pacjenta nie pozwala na odwiedziny zgodnie z zasadami w pkt 4, to odwiedziny mog odby si w sali chorych, a osoba odwiedzajca powinna przestrzega zasad epidemiologicznych dotyczcych higieny rk oraz zakazu siadania na kach chorych.
  6. Osoba odwiedzajca moe dostarczy pacjentowi niezbdne rzeczy osobiste, rodki higieny oraz artykuy spoywcze (o tym fakcie naley poinformowa pielgniark).
  7. W sytuacji podejrzenia lub wystpienia zagroenia epidemicznego odwiedziny mog zosta ograniczone lub zawieszone.
  8. W pomieszczeniu, gdzie odbywaj si odwiedziny, naley zwikszy czstotliwo wykonywanych procedur dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz wietrzenia.