• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Standardy Ochrony Dzieci
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego


  Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

  Od 1 marca 2024 r. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna caodobowo, siedem dni w tygodniu, aby jeszcze skuteczniej wspiera pacjentw w rozwizywaniu trudnych sytuacji. Dowiadczeni specjalici zapewni najwyszy standard obsugi pacjentw. Przez ca dob gotowi s niezwocznie podj interwencj w kadej trudnej sprawie, zwaszcza zagraajcej yciu i zdrowiu pacjentw. Infolinia zapewnia wsparcie w nagych przypadkach, pomaga rozwiza problemy zwizane z opiek zdrowotn oraz udziela informacji na temat praw pacjenta.

  Caodobowa infolinia jest dostpna dla wszystkich pacjentw pod bezpatnym, niezmienionym numerem telefonu, 800 190 590 zapewniajc atwy i szybki dostp do pomocy.

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

  Pacjenci mog skontaktowa si z Rzecznikiem Praw Pacjenta za porednictwem:
  ⇒  bezpatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komrkowych)
  ⇒  poczty tradycyjnej: ul. Pocka 11/13, 01-231 Warszawa
  ⇒  fax: (22) 506 50 64
  Aby uzyska porad, wyjani wtpliwoci i uzyska odpowied na nurtujce pytanie zwizane z prawami pacjenta napisz pod adres mailowy:
  ⇒  kancelaria@rpp.gov.pl
  lub przelij zapytanie za porednictwem formularza umieszczonego w sekcji "Zaatw spraw" na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.rpp.gov.pl/
  ⇒  Elektronicznej Skrzynki Podawczej Elektronicznej Platformy Usug Administracji Publicznej ePUAP - umoliwia przyjmowanie i obsug dokumentw elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Jeli chcesz uzyska informacj o postpach w swojej sprawie, ktr prowadzimy skontaktuj si z wybranym departamentem. Otrzymasz odpowied mailow lub pracownik Departamentu do Ciebie oddzwoni.
  Departament ds. Zdrowia Psychicznego (DZP)
  - e-mail: psychiatria@rpp.gov.pl

  Przyjcia interesantw w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywaj si w:

   
  Poniedziaek
  - w godzinach od 9:00 do 18:00
   
  Wtorek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  roda
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  Czwartek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00
   
  Pitek
  - w godzinach od 9:00 do 15:00

  Informujemy, e zadania na stanowisku do spraw przestrzegania praw pacjenta w podmiotach leczenia uzalenie realizuje Pani Mariola Biru.
  Pacjenci oraz ich bliscy w przypadku wtpliwoci ewentualnego naruszenia praw pacjenta mog konsultowa si z pracownikiem do spraw przestrzegania praw pacjenta:
  - pod numerem tel. kom. 880 521 133
  od poniedziaku do pitku w godz. 10:00 - 13:00

  - pisemnie na adres e-mail: m.birus@rpp.gov.pl

  Zakres zada

  Zadania wynikajce z art. 10 b ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 685 z pn. zm.):
  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach zwizanych z przyjciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;
  2. wyjanienie lub pomoc w wyjanieniu ustnych i pisemnych skarg pacjenta;
  3. wsppraca z rodzin, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;
  4. inicjowanie i prowadzenie dziaalnoci edukacyjno - informacyjnej w zakresie praw osb korzystajcych ze wiadcze zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;


  Zadania wynikajce z 1 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie szczegowego trybu i sposobu dziaania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2242 z pn. zm.):
  1. przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywajcego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawujcej faktyczn opiek nad pacjentem oraz ocena zasadnoci skarg;
  2. zapewnienie pacjentowi dostpu do informacji prawnej;
  3. pomoc w sporzdzeniu i zoeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
  4. udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeli skarga zostaa zoona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie zostaa zakoczona.

  Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.

  Podstawa prawna


  - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685 z pn. zm.);
  - Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegowego trybu i sposobu dziaania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2242 z pn. zm.);
  - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020r. poz. 849 z pn. zm.).