• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Standardy Ochrony Dzieci
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Karta praw pacjenta

  Prawa pacjenta okrelaj odrbne przepisy, w szczeglnoci: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z pn. zm.), ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 z pn. zm. ), ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022r., poz. 1731 z pn. zm. ), ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2702 z pn. zm.), ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2123 ), ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2134 z pn. zm. ), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z pn. zm.).

  Regulamin Szpitala Neuropsychiatrycznego oraz Regulaminy wewntrzoddziaowe z uwzgldnieniem indywidualnych zasad ze wzgldu na specyfik oddziau, s wytycznymi nadrzdnymi okrelajcymi dyscyplin w zakresie praw i obowizkw pacjenta.

  Pacjenci i osoby odwiedzajce maj obowizek zapoznania si z regulaminem oddziau i przestrzegania go.


  Kady ma prawo do ochrony zdrowia.

  Kady obywatel ma prawo rwnego dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, na warunkach i w zakresie okrelonych w ustawie o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.

  Informacja dla pacjentw obcojzycznych oraz majcych trudnoci w porozumiewaniu si

  Pacjenci obcojzyczni oraz majcy trudnoci w porozumiewaniu si, chccy skorzysta z pomocy medycznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym mog skontaktowa si z Izb Przyj i Przychodni Specjalistyczn Szpitala Neuropsychiatrycznego za pomoc poczty elektronicznej bd wysania faksu.

  Izba Przyj - e-mail: izbap@snzoz.lublin.pl

  Przychodnia Specjalistyczna - e-mail: przychodnia@snzoz.lublin.pl

  Faks Nr: 81 74-410-79

  Szpital zapewnia moliwo korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tumacza jzyka migowego lub tumacza-przewodnika.
  wiadczenie to jest bezpatne dla osoby uprawnionej.
  Osoba uprawniona jest zobowizana zgosi Szpitalowi, ch skorzystania ze wskazaniem wybranej metody komunikowania si, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyczeniem sytuacji nagych.
  Po dokonaniu zgoszenia Szpital jest zobowizany do zapewnienia obsugi osoby uprawnionej, w terminie przez ni wyznaczonym lub z ni uzgodnionym.
  W przypadku braku moliwoci realizacji wiadczenia Szpital zawiadamia wraz z uzasadnieniem osob uprawnion, wyznaczajc moliwy termin realizacji wiadczenia lub wskazujc na inn form realizacji uprawnie.

  Na mocy przepisw Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaalnoci leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z p. zm.) oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824) w Szpitalu obowizuje procedura w zakresie "Porozumiewanie si z pacjentami obcojzycznymi oraz zasady udzielania pomocy osobom majcym trudnoci w porozumiewaniu si"


  Pacjent ma prawo do:

  1. wiadcze zdrowotnych odpowiadajcych wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostpnych metodach i rodkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorb, wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystw, pielgniarki, poone, diagnostw laboratoryjnych z naleyt starannoci i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
  2. W sytuacji ograniczonych moliwoci udzielenia odpowiednich wiadcze korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalajcej kolejno dostpu do wiadcze.
  3. Wyboru szpitala spord szpitali, ktre zawary umow o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeeniami wynikajcymi z obowizujcych przepisw.
  4. Przyjcia do szpitala, ktry zawar umow o udzielanie wiadcze opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (kadego) lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeeli cel leczenia nie moe by osignity przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustalon wsincerest condolencesoparciu osincerest condolenceskryteria medyczne list oczekujcych.
  5. Natychmiastowej pomocy medycznej, ze wzgldu na zagroenie zdrowia lub ycia.
  6. Udzielenia mu wiadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania w stanach nagych (np. wypadek, zatrucie, pord, stany nagego zagroenia ycia albo zdrowia), rwnie do niezwocznego uzyskania wiadcze opieki zdrowotnej w niezbdnym zakresie rwnie od wiadczeniodawcy, ktry nie zawar umowy o udzielenie wiadcze opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  7. Pomieszczenia i wyywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
  8. Bezpatnych rodkw farmaceutycznych i materiaw medycznych, niezbdnych do udzielania wiadcze zdrowotnych, jeeli s one konieczne do wykonywania wiadcze.
  9. Pacjent, w tym maoletni, ktry ukoczy 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od osoby wykonujcej wiadczenie medyczne przystpnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych bd moliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dajcych si przewidzie nastpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu, w zakresie udzielanych przez t osob wiadcze zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez ni uprawnieniami. Osoba udzielajca wiadcze medycznych moe udziela powyszych informacji innym osobom tylko za zgod pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.
  10. Wyraenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia wiadcze zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji (nie dotyczy wiadcze zdrowotnych, ktrych udzielanie bez zgody pacjenta reguluj odrbne przepisy).
  11. Wyraenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzajcej podwyszone ryzyko dla pacjenta.
  12. Wyraenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemonoci wyraenia zgody w powyszej formie, za rwnowane uwaa si wyraenie zgody ustnie zoonej w obecnoci dwch wiadkw) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyciach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o moliwoci odstpienia od udziau w eksperymencie, w kadym jego stadium. W przypadku, gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogo spowodowa niebezpieczestwo dla ycia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowizany jest poinformowa o tym pacjenta.
  13. Wyraenia dobrowolnie wiadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym (a w przypadku niemonoci wyraenia zgody w powyszej formie, za rwnowane uwaa si wyraenie zgody ustnie zoonej w obecnoci co najmniej dwch wiadkw), po wczeniejszym przekazaniu informacji dotyczcych istoty, znaczenia, skutkw i ryzyka zwizanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego moe w kadej chwili bez szkody dla siebie wycofa si z badania klinicznego.
  14. Wyraenia sprzeciwu na pobranie po mierci komrek, tkanek, narzdw oraz cofnicia tego sprzeciwu w kadym czasie.
  15. Wyraenia zgody (obok zgody lekarza), podczas udzielania wiadczenia zdrowotnego, na uczestnictwo innych osb poza personelem medycznym niezbdnym ze wzgldu na rodzaj udzielanego wiadczenia zdrowotnego.
  16. Wyraenia zgody na uczestnictwo podczas udzielania wiadcze zdrowotnych: studentw nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, w przypadku demonstracji o charakterze wycznie dydaktycznym.
  17. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny ma prawo zgaszania osobom wykonujcym zawd medyczny, Prezesowi Urzdu Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, dziaania niepodanego produktu leczniczego.
    Wnioskowania o zasignicie przez lekarza (udzielajcego pacjentowi wiadcze zdrowotnych) opinii waciwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego.
  19. Zgoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
  20. Intymnoci i poszanowania godnoci osobistej w czasie udzielania wiadcze zdrowotnych.
  21. Umierania w spokoju i godnoci.
  22. Leczenia blu.
  23. Dodatkowej opieki pielgnacyjnej sprawowanej przez osob blisk lub inn osob wskazan przez pacjenta.
  24. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewntrz.
  25. Opieki duszpasterskiej.
  26. Wskazania osoby lub instytucji, ktr szpital jest obowizany niezwocznie powiadomi w razie pogorszenia si stanu zdrowia pacjenta powodujcego zagroenie ycia lub w razie mierci pacjenta.
  27. Wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu bd na wasne danie - w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o moliwych nastpstwach zaprzestania leczenia w szpitalu (pacjenci, ktrzy podpisali zgod na pobyt w szpitalu). Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania oryginau i kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego z podaniem rozpoznania w jzyku polskim.
  28. Wyraenia osobicie lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwok.
  29. Dostpu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upowanionej, w formie m. in. wgldu lub poprzez odpatne sporzdzenie jej wycigw, odpisw, kopii, wydrukw, wynikw bada na pytach CD.
  30. Ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych zwizanych z udzielaniem wiadcze zdrowotnych.
  31. Zachowania w tajemnicy informacji zwizanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w zwizku z wykonywaniem zawodu z uwzgldnieniem wyjtkw przewidzianych w przepisach prawa.
  32. Przechowywania rzeczy wartociowych w depozycie.
  33. Dostpu do informacji o prawach pacjenta. Pielgniarka ma obowizek poinformowa pacjenta o jego prawach.
  34. Skadania skarg i wnioskw zgodnie z obowizujcymi przepisami.

  Dyrektor szpitala lub upowaniony przez niego lekarz moe ograniczy korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystpienia zagroenia epidemicznego lub ze wzgldu na bezpieczestwo zdrowotne pacjentw, a w przypadku praw, o ktrych mowa w pkt. 24, take ze wzgldu na moliwoci organizacyjne szpitala.

  Prawa pacjenta wynikajce z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

  Pacjent ma prawo do:
  1. Bezpatnych wiadcze zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej oraz do bezpatnych produktw leczniczych, wyrobw medycznych i rodkw pomocniczych, nawet jeli nie jest osob ubezpieczon.
  2. Tego, aby personel medyczny przy wyborze rodzaju i metod postpowania leczniczego, bra pod uwag nie tylko cele zdrowotne, ale take interes i inne dobra osobiste pacjenta i dy do osignicia poprawy stanu zdrowia w sposb najmniej uciliwy dla pacjenta.
  3. Porozumiewania si bez ogranicze z rodzin i innymi osobami.
  4. Nie kontrolowania korespondencji (chyba, e odrbne przepisy stanowi inaczej).
  5. Uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania z zakadu (przepustki), jeeli nie zagraa to yciu pacjenta albo yciu i zdrowiu innych osb.
  6. Nie utrwalania owiadcze pacjenta obejmujcych przyznanie si do popenienia czynu zabronionego pod grob kary w dokumentacji dotyczcej bada lub przebiegu leczenia pacjenta.
  7. Zapoznania pacjenta przez lekarza z planowanym postpowaniem leczniczym.
  8. Wyraenia odrbnej zgody lub zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta na wiadczenia zdrowotne stwarzajce podwyszone ryzyko, takie jak:
  a) punkcja potyliczna lub ldwiowa przeprowadzana w celu pobrania pynu mzgowo-rdzeniowego lub podania lekw
  b) leczenie elektrowstrzsami
  Pacjent ma prawo do otrzymania od lekarza informacji o dajcych si przewidzie skutkach wiadcze zdrowotnych wymienionych wyej.
  9. Uprzedzenia pacjenta o zastosowaniu wobec jego osoby przymusu bezporedniego przed tym zanim rodek ten zostanie podjty oraz zachowania szczeglnej ostronoci i dbaoci o dobro pacjenta przez personel medyczny w trakcie stosowania rodka przymusu bezporedniego.
  10. Tego, aby przymus bezporedni w formie unieruchomienia lub izolacji na zlecenie lekarza nie mg trwa duej ni 4 godziny. Jednake w razie potrzeby lekarz, po osobistym zbadaniu pacjenta, moe przeduy unieruchomienie na nastpne dwa okresy nie dusze ni 6-godzinne.
  11. Krtkotrwaego uwalniania od unieruchomienia w celu zmiany pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej ni co 4 godziny.
  12. Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujce czynnoci wynikajce z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wszystkiego, o czym powezm wiadomo w zwizku z wykonywaniem powyszych czynnoci z wyjtkiem okrelonych w w/w ustawie sytuacji, gdy osoby te s zwolnione od zachowania tajemnicy.
  13. Tego, aby zajcia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalu nie byy podporzdkowane celom gospodarczym.
  14. Tego, aby kierownik szpitala w razie stwierdzenia, e przedstawiciel ustawowy pacjenta nie wykonuje naleycie swoich obowizkw wobec pacjenta, zawiadomi o tym sd opiekuczy miejsca zamieszkania pacjenta.
  15. Zoenia wniosku do sdu opiekuczego miejsca siedziby szpitala psychiatrycznego o ustanowienie kuratora, jeeli pacjent uwaa, i w czasie pobytu w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw okrelonego rodzaju.
  16. Wysuchania pacjenta przez sdziego wizytujcego nie pniej ni w terminie 48 godzin od otrzymania przez sd opiekuczy zawiadomienia kierownika szpitala, jeeli pacjent zosta przyjty w trybie art. 23 oraz art. 28.
  17. Zoenia wniosku o adwokata z urzdu w toczcym si postpowaniu przed sdem opiekuczym w sprawach okrelonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.
  18. Zoenia odwoania od postanowienia sdu opiekuczego w przedmiocie przyjcia do szpitala pacjenta bez jego zgody, do sdu drugiej instancji.
  19. Zoenia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania pacjenta ze szpitala - jeeli pacjent jest osob hospitalizowan za swoj zgod.
  20. Zoenia w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania pacjenta ze szpitala, nie wczeniej ni po upywie 30 dni od uprawomocnienia si postanowienia sdu opiekuczego w przedmiocie przyjcia do szpitala lub dalszego leczenia bez zgody pacjenta. O wypisie pacjenta postanawia ordynator (lekarz kierujcy oddziaem), jeeli uzna, e ustay przewidziane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przyczyny przyjcia i pobytu pacjenta w szpitalu.
  21. W razie odmowy wypisania, wystpienia do sdu opiekuczego, w ktrego okrgu znajduje si szpital o nakazanie wypisania pacjenta, Wniosek naley zoy w terminie 7 dni od powiadomienia pacjenta o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie zoenia wniosku.

  Prawa dziecka w trakcie udzielania wiadcze zdrowotnych

  Pacjent poniej 18 roku ycia ma prawo do korzystania z wikszoci praw przysugujcych osobom dorosym w trakcie pobytu w szpitalu z uwzgldnieniem uprawnie rodzicw lub opiekunw i z uwzgldnieniem ogranicze wynikajcych z wieku pacjenta.

  Pacjent ma prawo do:
  1. wiadcze opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie okrelonych dla osb ubezpieczonych.
  2. Dodatkowych wiadcze zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiaw stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych wiadcze, zakwalifikowanych jako wiadczenia gwarantowane dla dzieci i modziey do ukoczenia 18 roku ycia.
  3. Pacjent maoletni, ktry ukoczy 16 lat, ma prawo na wyraenie zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych wiadcze zdrowotnych.
  4. Przedstawiciel ustawowy pacjenta maoletniego, ma prawo do wyraenia zgody, o ktrej mowa w pkt. 3. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, moe wykona opiekun faktyczny.
  5. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzajcej podwyszone ryzyko dla pacjenta, wymagana jest (obok zgody jego przedstawiciela ustawowego) zgoda pacjenta w formie pisemnej.
  6. Pacjent maoletni, ktry ukoczy 16 lat, ma prawo do wyraenia sprzeciwu co do udzielenia wiadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sdu opiekuczego. Zgoda oraz sprzeciw, o ktrych mowa w pkt. 3-5, mog by wyraone ustnie albo przez takie zachowanie si osb wymienionych w tych przepisach, ktre w sposb niebudzcy wtpliwoci wskazuje na wol poddania si czynnociom proponowanym przez osob wykonujc zawd medyczny albo brak takiej woli.
  7. Pacjent maoletni, ktry ukoczy 16 lat ma prawo do uzyskania od osoby wykonujcej zawd medyczny, przystpnej informacji o stanie swojego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dajcych si przewidzie nastpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez t osob wiadcze zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez ni uprawnieniami.
  8. Pacjent maoletni, ktry nie ukoczy 16 lat ma prawo do uzyskania od osoby wykonujcej zawd medyczny informacji, o ktrej mowa w pkt. 7 w zakresie i w formie potrzebnej do prawidowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
  9. Pacjent, w tym maoletni, ktry ukoczy 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel maj prawo do uzyskania od pielgniarki, poonej przystpnej informacji o pielgnacji i zabiegach pielgniarskich.
  10. Pacjent maoletni, ktry ukoczy 16 lat, ma prawo do wyraenia sprzeciwu na pobranie po mierci komrek, tkanek i narzdw.
  11. Pacjent maoletni, ktry ukoczy 16 lat lub nie ukoczy 16 lat i jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzie opini w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu przez lekarza o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), ma prawo do wyraenia w formie pisemnej swojej wiadomej zgody na udzia w powyszych, obok zgody swojego przedstawiciela ustawowego.
  12. Wyraenia w kadej chwili cofnicia zgody na udzia w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym bd wycofania si w kadej chwili z tego badania lub eksperymentu.
  13. Tego, aby w celu zminimalizowania blu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego zapewniono pacjentowi udzia w przedmiotowym badaniu personelu posiadajcego wiedz i umiejtnoci w zakresie postpowania z maoletnimi oraz zastosowania metod sucych minimalizacji dyskomfortu zwizanego z wykonywanym badaniem.
  14. Przyjcie do szpitala psychiatrycznego osoby maoletniej nastpuje za pisemn zgod jej przedstawiciela ustawowego. Jeeli maoletni ukoczy 16 rok ycia, rwnie wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na przyjcie do szpitala.
  15. W przypadku sprzecznych owiadcze w sprawie przyjcia do szpitala psychiatrycznego maoletniego, ktry ukoczy 16 lat i jego przedstawiciela ustawowego, zgod na przyjcie do szpitala wyraa sd opiekuczy waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania tej osoby.

  Obowizki pacjenta

  Pacjent jest zobowizany do:
  1. Pacjent po wyraeniu zgody na postpowanie terapeutyczne obowizany jest:
  1.1 stosowa si do wszystkich zalece i wskazwek personelu medycznego dotyczcych leczenia i organizacji ycia w szpitalu,
  1.2 przyjmowa leki i poddawa si zabiegom tylko zgodnie z zaleceniami lekarza leczcego lub dyurnego.
  2. W szczeglnoci pacjent przebywajcy w szpitalu obowizany jest:
  2.1 przebywa w przeznaczonych dla niego pomieszczeniach w czasie obchodw lekarskich, wykonywania zabiegw oraz w porze posikw,
  2.2 nie zmienia ka bez zgody lekarza lub pielgniarki, dba o higien osobist, posiada wasne przybory toaletowe,
  2.3 lee w ku tylko w bielinie szpitalnej,
  2.4 szanowa mienie bdce wasnoci szpitala,
  2.5 nie zakca spokoju innym chorym oraz przestrzega ciszy nocnej,
  2.6 przyjmowa odwiedzajcych w dni i godziny wyznaczone, a w innym czasie jedynie za zgod ordynatora oddziau lub lekarza dyurnego,
  2.7 odnosi si z szacunkiem do innych pacjentw i personelu szpitala.
  3. Chory przyjty do szpitala nie ma prawa wychodzi poza obrb szpitala, chyba, e jest to konieczne ze wzgldw terapeutycznych (konsultacje, zabiegi, wycieczki, przepustki, urlopy itd.)
  4. W szafkach przykowych nie wolno przechowywa rodkw spoywczych atwo psujcych si.
  5. Zabrania si palenia tytoniu na terenie szpitala.
  6. Zabrania si wnoszenia na teren szpitala oraz uywania napojw alkoholowych i narkotykw, uprawiania gier hazardowych oraz zajmowania si handlem na terenie szpitala.
  7. Zabrania si uywania grzaek oraz urzdze elektrycznych i gazowych bez zgody personelu.
  8. Nie wolno zanieczyszcza, zamieca pomieszcze szpitalnych oraz wyrzuca przez okno odpadw.
  9. Chory jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do uytku na czas pobytu w szpitalu.
  10. Pacjent jest zobowizany do przestrzegania regulaminu szpitala, a w szczeglnoci przepisw o bezpieczestwie, higienie i zagroeniu poarowym.
  Personel szpitala nie ponosi odpowiedzialnoci za rzeczy wartociowe nie zoone do depozytu.

  Dokumenty do pobrania

   
  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
  PDFpobierz (PDF 180 KB)
   
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  PDFpobierz (PDF 208 KB)
   
  Druk - Wniosek o udostpnienie dokumentacji medycznej
  PDFpobierz (PDF 109 KB)
   
  RODO - Informacja dla pacjenta
  PDFpobierz (PDF 109 KB)