• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Wadze Szpitala
 • Rada Spoeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatnoci
 • Warsztaty Terapii Zajciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwrk"
 • Dostpno Plus
 • Kontakt
 • Wykaz telefonw
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Dostpno Plus dla Zdrowia - Szpital Neuropsychiatryczny

  Procedura dostpnoci:

   
  Procedura dot. dostpnoci
  PDF pobierz
   
  Wniosek o udzielenie wsparcia
  PDF pobierz
   
  Wniosek o zapewnienie dostpnoci
  PDF pobierz

  Deklaracja dostpnoci


  Wstp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

  Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie (ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel. 81 72 86 402, e-mail: sekretariat@snzoz.lublin.pl), zobowizuje si zapewni dostpno swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych. Deklaracja dostpnoci dotyczy strony internetowej www.snzoz.lublin.pl.


  Data publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 15-06-2015
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20-03-2024


  Status pod wzgldem zgodnoci z ustaw

  Strona internetowa jest czciowo zgodna z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych z powodu niezgodnoci wymienionych poniej:

 • na stronie internetowej znajduj si dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osb niepenosprawnych;
 • nie wszystkie elementy wizualne zawieraj ciek dwikow z napisami dla niesyszcych;
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadaj moliw do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformuowan audiodeskrypcj i/lub przygotowan transkrypcj;
 • nie wszystkie elementy zdjciowe posiadaj tekst alternatywny, ktry opisuje, co znajduje si na grafice lub, jeli grafika jest odnonikiem, dokd prowadzi ten odnonik;
 • na stronie umieszczane s dokumenty od innych podmiotw, ktre mog nie spenia wymaga dostpnoci.

 • Data sporzdzenia deklaracji dostpnoci oraz metoda przygotowania

  Deklaracj sporzdzono dnia: 07-11-2023
  Deklaracj sporzdzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Zgodnie z art. 11 ustawy o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych data ostatniego przegldu: 25-03-2024


  Skrty klawiaturowe

  Na stronie internetowej mona uywa standardowych skrtw klawiaturowych przegldarki.


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Wszystkie problemy z dostpnoci cyfrow tej strony internetowej moesz zgosi do Jacek Odj; kontakt mailowy na adres: it@snzoz.lublin.pl kontakt telefoniczny: 81 7286 406 .

  T sam drog mona skada wnioski o udostpnienie informacji niedostpnej oraz skada dania zapewnienia dostpnoci.


  Informacje na temat procedury

  Kady ma prawo wystpi z daniem zapewnienia dostpnoci cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementw. Zgaszajc takie danie podaj:

 • swoje imi i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email);
 • dokadny adres strony internetowej, na ktrej jest niedostpny cyfrowo element lub tre;
 • opis na czym polega problem i jaki sposb jego rozwizania byby dla Ciebie najwygodniejszy.
 • Na Twoje zgoszenie odpowiemy najszybciej jak to moliwe, nie pniej ni w cigu 7 dni od jego otrzymania.

  Jeeli ten termin bdzie dla nas zbyt krtki poinformujemy Ci o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do ktrego poprawimy zgoszone przez Ciebie bdy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposb. Ten nowy termin nie bdzie duszy ni 2 miesice.

  Jeeli nie bdziemy w stanie zapewni dostpnoci cyfrowej strony internetowej lub treci z Twojego zgoszenia, zaproponujemy Ci dostp do nich w alternatywny sposb.

  Jeeli nasze dziaania nie bd dla Ciebie zadowalajce, moesz zgosi skarg do Procedura skadania skarg i wnioskw i poinformowa Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Dostpno architektoniczna

  Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie znajduje si przy ul. Abramowickiej 2, 20-442 Lublin. Budynki szpitalne rozlokowane s w obrbie XIX - wiecznego kompleksu parkowego.

  Do budynkw Szpitala ABC (cznik, Somatyk, Izba Przyj) prowadzi gwne wejcie od strony ul. Abramowickiej. Przed budynkami znajduje si parking, na ktrym zlokalizowane s m.in. dwa oznaczone miejsca dla osb niepenosprawnych.

  Wejcie gwne do Szpitala zlokalizowane jest w budynku cznik (A) w ktrym zlokalizowane s: Orodek Rehabilitacji Leczniczej na parterze oraz Przychodnia Specjalistyczna na I pitrze. Wejcie gwne prowadzi przez dwa skrzyda drzwiowe otwierane rcznie. Przed wejciem do budynku na zewntrz po prawej stronie znajduje si dzwonek dla osb, ktre chc skorzysta z Poradni nocnej i witecznej opieki zdrowotnej.

  Wewntrz budynku, przechodzc na wprost przez hol gwny po prawej stronie znajduje si winda, ktra zapewnia dostp do pierwszego pitra, na ktrym zlokalizowana jest Przychodnia Specjalistyczna oraz do wyszych kondygnacji budynku Somatyk (B) gdzie znajduj si oddziay szpitalne.

  Winda wyposaonajest w przyciski opisane alfabetem Braille'a.

  Przy windzie znajduj si klatki schodowe.

  W holu gwnym znajduje si toaleta przeznaczona dla osb z niepenosprawnociami.

  Obok wejcia gwnego zlokalizowany jest budynek Izby Przyj (C). Do budynku zapewniony jest dostp dla osb niepenosprawnych (brak barier pionowych, zewntrzne drzwi otwierane rcznie).

  Przestrzenie komunikacyjne budynku cznik (A) wolne s od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda).

  Kancelaria Szpitala zlokalizowana jest na parterze budynku cznik (A), wejcie do Kancelarii znajduje si obok Punktu informacyjnego, ktry mieci si przybramie wjazdowej do Szpitala wyposaonej w szlaban. Wejcie do budynku ma zapewniony dojazd dla osb niepenosprawnych, drzwi otwierane rcznie.

  Dyrekcja i Administracja Szpitala zlokalizowane s w budynku Dwr Sachsw (F), ktry mieci si na wprost bramy wjazdowej do Szpitala w odlegoci ok 130 m. Budynek zapewnia dostp dla osb z ograniczon sprawnoci (pochylnia przed wejciem, drzwi otwierane rcznie, winda wewntrzna) .

  Szpital zapewnia informacj na temat rozkadu poszczeglnych budynkw oraz oddziaw w sposb wizualny - tablica informacyjna znajduje si na zewntrz od strony parkingu przy budynku cznik (A). W punkcie informacyjnym rwnie mona uzyska informacje odnonie usytuowania oddziaw szpitalnych oraz innych komrek organizacyjnych Szpitala.

  Poruszajc si oznakowanymi traktami jezdnymi i pieszymi na terenie Szpitala mona si bezproblemowo dosta do kadego z budynkw mieszczcych wszystkie oddziay szpitalne.

  Zachcamy, aby osoba z niepenosprawnociami, chcca skorzysta z miejsca parkingowego na terenie Szpitala poinformowaa o swojej wizycie Koordynatora ds. dostpnoci architektonicznej w Szpitalu pod nr tel.81 7286434 co najmniej dzie wczeniej.


  Obsuga osb z niepenosprawnociami

  W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tumacza jzyka migowego PJM, SJM, SKOGN przy zaatwianiu spraw w Szpitalu Neuropsychiatrycznym SP ZOZ im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie, prosimy o zgoszenie za pomoc:

 • poprzez inn osob;
 • przesanie wiadomoci faxem pod nr 81 7441079;
 • przesanie e-maila na adres: izbap@snzoz.lublin.pl, przychodnia@snzoz.lublin.pl
 • Osoby zainteresowane pomoc tumacza powinny zgosi ch skorzystania ze wiadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania si w sposb okrelony powyej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyczeniem sytuacji nagych. Wczeniejszej wskazanie sprawy uatwi i przyspieszy jej zaatwienie.

  Do budynkw Szpitala mona wej z psem asystujcym i psem przewodnikiem z wyczeniem pomieszcze, ktre nie s oglnie dostpne.


  Dodatkowe informacje

  Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ w Lublinie im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.