• projekty

  Projekty

 • Projekty aktualne
 • Fundusze Unijne
 • Realizacja projektw w Szpitalu Neuropsychiatrycznym

  ⇒ REKRUTACJA NA SZKOLENIE TERAPIA RODOWISKOWA DZIECI I MODZIEY w ramach projektu: ,,Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie''
  ⇒ Projekt "Poprawa jakoci wiadcze zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie oraz zakup niezbdnego wyposaenia i nowoczesnego sprztu medycznego"
  ⇒ KOMUNIKAT do Projektu "Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie cz. I" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
  ⇒ OGOSZENIE O NABORZE PLACWEK POZ DO WSPӣPRACY W RAMACH PROJEKTU "WDROENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALENIE OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH U MODZIEY I MODYCH DOROSYCH"
  ⇒ Projekt - Zapewnienie bezpieczestwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakadw opiekuczo-leczniczych, domw pomocy spoecznej, zakadw pielgnacyjno-opiekuczych i hospicjw na czas Covid-19
  ⇒ Pilotaowy Projekt diagnostyki HCV wrd pacjentw i personelu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
  ⇒ Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu-strony umowy z NFZ wiadczcego usugi rodowiskowe.
  ⇒ Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu POZ z powiatu puawskiego.
  ⇒ Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu dziaajcego na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i modziey.
  ⇒ Projekt - Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, owiaty i pomocy spoecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i modziey, psychoterapii dzieci i modziey oraz terapii rodowiskowej dzieci i modziey -> nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19
  ⇒ Projekt finansowany z NFOiGW - Poprawa efektywnoci energetycznej i podwyszenie standardu techniczno - uytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsw)...
  ⇒ Ogoszenie o rozstrzygniciu otwartego naboru partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu.
  ⇒ Projekt E-Zdrowie - Informatyzacja i rozwj usug elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym...
  ⇒ Projekt - Poprawa efektywnoci dziaalnoci wojewdzkich podmiotw leczniczych... -> budowa ZOLP w SN SPZOZ
  ⇒ Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakadu Opiekuczo Leczniczego Psychiatrycznego
  ⇒ Wmurowanie 16 padziernika 2018 roku Kamienia Wgielnego pod budow ZOLP
  ⇒ ZOLP otwarcie 30 padziernika 2020 roku
  ⇒ Dworek Sachsw otwarcie 5 listopada 2021 roku

  REKRUTACJA NA SZKOLENIE TERAPIA RODOWISKOWA DZIECI I MODZIEY

  w ramach projektu: ''Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie''.

  Informujemy, e w dniach od 17.05.2024 r do 31.05.2024 r. trwa rekrutacja na szkolenie Terapia rodowiskowa dzieci i modziey.

  Udzia w szkoleniu jest bezpatny.


  UWAGA. Rekrutacja na kurs Terapia rodowiskowa dzieci i modziey zostaa wyduona do dnia 15.07.2024 roku.

  INFORMACJE OGLNE:

  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie ogasza nabr na szkolenie Terapia rodowiskowa dzieci i modziey. Jego celem jest pozyskanie kompetencji i dowiadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i modziey, niezbdnych do uczestnictwa w terapii pacjenta i wspieraniu rodziny. Osoba posiadajca kwalifikacj Prowadzenie terapii rodowiskowej dzieci i modzieyjest gotowa do samodzielnego planowania i prowadzenia oddziaywa terapeutycznych w ramach terapii rodowiskowej wrd osb niepenoletnich i ich rodzin.


  ILO MIEJSC: 30 (27 K, 3 M)

  Rekrutacja jest prowadzona z uwzgldnieniem lokalizacji orodkw Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey: 12 osb - Lublin, po 7 osb - Cholewianka, Chem, po 2 osoby - Radecznica, Suchowola.


  CZAS TRWANIA SZKOLENIA

  czna liczba godzin przeznaczona na realizacj szkolenia wynosi 1325 godzin, w tym:

  1) kursy - 490 godzin, w tym:

 • 245 godzin wykadw,
 • 245 godzin warsztatw;
 • 2) stae - 785 godzin, w tym:

 • 465 godzin (3 miesice) w orodkach rodowiskowych,
 • 320 godzin (2 miesice) w caodobowych oddziaach psychiatrycznych, w tym 1 miesic stau na oddziale klinicznym;
 • szkolenie treningowe - 50 godzin uczestnictwa w wybranych formach szkolenia treningowego - grupy Balinta

 • RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA (CZʦ TEORETYCZNA):

  Modu I Rola, zadania i wyzwania terapeuty rodowiskowego dzieci i modziey (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu II Psychopatologia wieku dziecicego i wczesnoszkolnego (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu III Psychopatologia wieku dorastania cz1. (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu IV Konceptualizacja problemw psychicznych dzieci, modziey oraz rodziny (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu V Formy wsparcia dla rodzin, dzieci i modziey (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu VI Uzalenienia behawioralne (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu VII Aspekty problemw w rodzinie- formy wsparcia dla rodzin, dzieci i modziey (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu VIII Koordynacja midzysektorowa w terapii rodowiskowej dzieci i modziey (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu IX Aspekty prawne w terapii rodowiskowej (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu X Modele terapeutyczne oraz ich zastosowanie w pracy terapeuty rodowiskowego dim. (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu XI Uzalenienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu XII Metody prowadzenia terapii rodowiskowej (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu XIII Psychopatologia wieku dorastania cz2. (16h wykad, 16h warsztaty)
  Modu XIV Psychiatria spoeczna (16h wykad, 16 h warsztat)
  Modu XV Dialog motywujcy w pracy z dziemi i modzie (16h wykad, 16h warsztaty)
  Zajcia z pomocy przedmedycznej i samoobrony - (5h wykad, 5h warsztaty)
  Trening Balinta 50h


  ZASADY REKRUTACJI

  1. Postpowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 17.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.
  2. Warunki dostpu:

 • wyksztacenie wysze z obszaru dziedzin: nauk spoecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • owiadczenie o zatrudnieniu w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego, po zakoczeniu szkolenia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przez okres co najmniej 24 miesicy, w jednym z orodkw opieki rodowiskowej dzieci i modziey: Lublin, Cholewianka, Chem, Radecznica, Suchowola
 • 3. Kompletno zoonych dokumentw i danych (wypenienie wszystkich wymaganych pl, czytelne podpisy, kompletno dokumentw rekrutacyjnych);
  4. Miejsce zamieszkania: woj. lubelskie;
  5. 2-letnie dowiadczenie w pracy z rodzin lub/i z dziemi i modzie.

  Dodatkowo punktowane kryteria: posiadanie orzeczenia o niepenoprawnoci.

  Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna.


  DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATW NA UCZESTNIKA PROJEKTU W PROCESIE REKRUTACJI:

  1. Formularz zgoszeniowy
  2. Dokument potwierdzajcy posiadane wyksztacenie,
  3. CV wraz z wyszczeglnionym dowiadczeniem w pracy z rodzin lub dziemi i modzie z klauzul RODO;
  4. Owiadczenie zobowizujce Uczestnika projektu do pozostania w stosunku pracy u Realizatora projektu - w przypadku pracownikw Realizatora projektu, bd owiadczenie o podjciu zatrudnienia w przypadku osb niezatrudnionych u Realizatora Projektu na umow o prac w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przez okres co najmniej 24 miesicy od zakoczenia udziau w szkoleniu w jednym z orodkw opieki rodowiskowej dzieci i modziey - Lublin, Chem, Cholewianka, Radecznica, Suchowola. Deklaracja miejsca zatrudnienia zostanie wskazana w przedmiotowym owiadczeniu na etapie aplikacji i nie ulegnie zmianie przez cay okres szkolenia oraz w okresie zatrudnienia, za wyjtkiem zmiany zaakceptowanej przez Realizatora Projektu. Wzr owiadczenia stanowi Zacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
  5. Orzeczenie o niepenosprawnoci lub inny dokument powiadczajcy stan zdrowia (w przypadku osb niepenosprawnych),
  6. Zaparafowany (na kadej stronie) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


  DOKUMENTY, O KT MOWA POWYEJ NALEY:
  1) ZOY W KANCELARII OGLNEJ SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO W LUBLINIE (BUDYNEK SOMATYK PARTER) lub
  2) WYSA POCZT NA ADRES: SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. MIECZYSAWA KACZYSKIEGO W LUBLINIE, UL. ABRAMOWICKA 2, 20-442 LUBLIN Z DOPISKIEM ,,TERAPIA RODOWISKOWA DiM'' (decyduje data stempla pocztowego).


  INFORMACJE DODATKOWE:

 • TEL. 81 72 86 371 (GODZ. 8.00-14.00)
 • E-MAIL: projekty@snzoz.lublin.pl
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATW ZAPLANOWANO NA 27.05.2024 R. W SALI KONFERENCYJNEJ SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO W LUBLINIE GODZ. 14.00 (BUDYNEK SOMATYK I-SZE PITRO)

 • Kierownik organizacyjny szkolenia, Kierownik projektu - dr Anna Kot
  Kierownik merytoryczny szkolenia - dr Aleksandra Rado


  Dokumenty do pobrania

   
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu
  DOCpobierz plik
   
  Formularz zgoszeniowy na szkolenie
  DOCpobierz plik
   
  Owiadczenie o zatrudnieniu
  DOCpobierz plik
   
  Umowa uczestnictwa w szkoleniu
  DOCpobierz plik
  loga

  Projekt - Poprawa jakoci wiadcze zdrowotnych Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey

  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego realizuje projekt "Poprawa jakoci wiadcze zdrowotnych poprzez dostosowanie Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie oraz zakup niezbdnego wyposaenia i nowoczesnego sprztu medycznego" ze rodkw pochodzcych z budetu pastwa w ramach "Programu wsparcia oddziaw psychiatrycznych dla Dzieci i Modziey na lata 2022-2023".
  W ramach programu udao si pozyska 8 135 526 z, w tym dofinansowanie wkadu wasnego z Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Lubelskiego w kwocie 406 777 z.


  KOMUNIKAT do Projektu "Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie cz. I" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.  Dokumenty do pobrania

   
  Formularz zgoszeniowy
  PDFpobierz plik (PDF 221 KB)
   
  Umowa uczestnictwa w projekcie
  DOCpobierz plik (WORD 144 KB)
   
  Regulamin uczestnictwa w projekcie
  DOCpobierz plik (WORD 35 KB)

  OGOSZENIE O NABORZE PLACWEK POZ DO WSPӣPRACY W RAMACH PROJEKTU "WDROENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALENIE OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH U MODZIEY I MODYCH DOROSYCH"


  Zgodnie z punktem VII zawartym w ogoszeniu o naborze POZ do wsppracy przy realizacji projektu "Wdroenie programu profilaktyki uzalenie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u modziey oraz modych dorosych na terenie makroregionu wschodniego" Zamawiajcy uniewania nabr konkursowy.

  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Zapewnienie bezpieczestwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakadw opiekuczo-leczniczych, domw pomocy spoecznej, zakadw pielgnacyjno-opiekuczych i hospicjw na czas Covid-19


  Pilotaowy Projekt diagnostyki HCV wrd pacjentw i personelu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie  Szpital Neuropsychiatryczny przystpi z dniem 28.09.2020 r. do Pilotaowego Projektu diagnostyki HCV wrd pacjentw i personelu szpitala. Jest to pierwszy tego typu projekt prowadzony w Polsce na tak du skal. Wedug dostpnych opracowa zagranicznych osoby cierpice na schorzenia psychiczne s bardziej naraone na ekspozycj i zakaenia drog krwiopochodn. Projekt ma na celu zbadanie powyszej kwestii w warunkach polskich. Testowaniem bdzie zajmowa si wyznaczony do tego personel Szpitala. Dzie podpisania umowy uwietni wykad eksperta klinicznego dr hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza, Kierownika Kliniki Chorb Zakanych Szpitala PSK1 w Lublinie, ktry jest take zaangaowany w realizacj Projektu.


  Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu-strony umowy z NFZ wiadczcego usugi rodowiskowe.


  Dokumenty do pobrania

   
  Zacznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu POZ z powiatu puawskiego.


  Dokumenty do pobrania

   
  Zacznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Ogoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji spoecznej dotyczcej rodowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i modziey - dla podmiotu dziaajcego na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i modziey.


  Dokumenty do pobrania

   
  Zacznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, owiaty i pomocy spoecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i modziey, psychoterapii dzieci i modziey oraz terapii rodowiskowej dzieci i modziey...


  Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie uzyska wsparcie finansowe ze rodkw krajowych NFOiGW na dziaania poprawiajce efektywno gospodarowania energi elektryczn i ciepln.  Inwestycja przyniesie wymierne korzyci ekologiczne i oszczdnoci finansowe, ale take podwyszy standard pobytu pacjentw i podopiecznych w Szpitalu.


  Dnia 18 lutego 2019 r. w Warszawie, Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego dr n. med. Piotr Dreher podpisa umow regulujc przekazanie dotacji w kwocie 3 406 242 z przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pod nazw "Poprawa efektywnoci energetycznej i podwyszenie standardu techniczno - uytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsw)" - cakowity koszt przedsiwzicia wyniesie 4 371 505 z.


  W dniu 28 padziernika 2019 roku zostaa podpisana umowa na roboty budowlane zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego - dawnego dworu Sachsw.  Efekty ekologiczne tego przedsiwzicia oznaczaj zmniejszenie emisji CO2, co przyczyni si do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Realizacja Umowy skutkowa bdzie rwnie zmniejszeniem zuycia energii w budynku, a ponadto zapewni produkcj energii elektrycznej ze rde odnawialnych. Dziaania podnoszce efektywno energetyczn przynios dodatkowo komfort pobytu, leczenia i rehabilitacji pacjentw i podopiecznych. Naley take nadmieni, i Szpital jest obiektem lecym na terenie przedwojennego, zabytkowego majtku nalecego niegdy do rodziny Sachsw.


  Przewidziane dziaania termomodernizacyjne potrwaj do koca wrzenia 2020 r. i obejm 1009,6 m2 powierzchni budynkw. Dotowane przez NFOiGW przedsiwzicie obejmie ocieplenie cian, podg, wymian stolarki. Wanym krokiem bdzie budowa systemu wentylacji z odzyskiem ciepa. Modernizacja dotyczy bdzie rwnie systemu przygotowania ciepej wody uytkowej oraz owietlenia. Nastpi take monta instalacji fotowoltaicznej.


  Wraz z zakoczeniem prac zmniejszy si emisja CO2 do atmosfery (o 235,38 Mg/rok). Zuycie energii pierwotnej zmaleje o 3 837,39 GJ/rok, a ilo wytworzonej energii elektrycznej ze rde odnawialnych signie 39,82 MWh/rok.  Ogoszenie o rozstrzygniciu otwartego naboru partnera spoza sektora finansw publicznych w celu wsplnego przygotowania i realizacji projektu


  Dokumenty do pobrania

   
  Ogoszenie o rozstrzygniciu otwartego naboru partnera
  PDFpobierz plik (PDF 29 KB)

  Projekt E-Zdrowie dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Informatyzacja i rozwj usug elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Poprawa efektywnoci dziaalnoci wojewdzkich podmiotw leczniczych...


  Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakadu Opiekuczo Leczniczego Psychiatrycznego
  Wmurowanie 16 padziernika 2018 roku Kamienia Wgielnego pod budow Zakadu Opiekuczo Leczniczego Psychiatrycznego  Uroczysto otwarcia Zakadu Opiekuczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego, SPZOZ w Lublinie


  30 wrzenia 2020 roku o godz. 11:00 na terenie naszego Szpitala miao miejsce uroczyste otwarcie nowego Zakadu Opiekuczo-Leczniczego Psychiatrycznego.

  Inwestycja zostaa zrealizowana w ramach Projektu: "Poprawa efektywnoci dziaalnoci wojewdzkich podmiotw leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkacw wojewdztwa lubelskiego poprzez niezbdne, z punktu widzenia udzielania wiadcze zdrowotnych, prace remontowo budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osb starszych i niepenosprawnych, a take wyposaenia w sprzt medyczny", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  W uroczystoci udzia wzili wodarze naszego miasta i wojewdztwa oraz inni znamienici gocie.

  Poniej krtka relacja zdjciowa z tego wydarzenia.  Otwarcie ZOLP SN SPZOZ w Galerii Foto

  Uroczysto otwarcia zabytkowego budynku Szpitala (dawnego dworu Sachsw) w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego SPZOZ w Lublinie


  W dniu 5 listopada 2021 roku o godz. 12:00 na terenie naszego Szpitala miao miejsce uroczyste otwarcie zabytkowego budynku Szpitala (dawnego dworu Sachsw).

  Inwestycja zostaa zrealizowana w ramach przedsiwzicia p.n.: "Poprawa efektywnoci energetycznej i podwyszenie standardu techniczno-uytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego SPZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsw)"

  W uroczystoci udzia wzili wodarze naszego miasta i wojewdztwa oraz inni znamienici gocie.

  Poniej krtka relacja zdjciowa z tego wydarzenia.  Otwarcie Dworu Sachsw SPZOZ w Galerii Foto